Referenca


Lumi Vardar (ure pranë "Sistina")

icon Shkup, Maqedoni
icon DEKO SIL

KPD “Idrizovo“

icon Shkup, Maqedoni
icon STIROKOL-P
icon HIDROFAS Z

Stacioni për kontroll teknik, Pekor dooel

icon Probishtip, Maqedoni

Lajme


Grupacioni Ading në Panairin e ndërtimtarisë 2016

Zbavitje e vitit ri për fëmijët e të punësuarve në grupacionit ADING

Investim i ri në fabrikën e Ading në Pernik, R. e Bullgarisë