Referenca


Lumi Vardar (ure pranë "Sistina")

icon Shkup, Maqedoni
icon DEKO SIL

KPD “Idrizovo“

icon Shkup, Maqedoni
icon STIROKOL-P
icon HIDROFAS Z

Stacioni për kontroll teknik, Pekor dooel

icon Probishtip, Maqedoni

Lajme


Mbledhje përfundimtare vjetore e Grupacionit Ading

Këshillimi profesional PODEKS 2016

Grupacioni Ading në Panairin e ndërtimtarisë 2016